Permakultur Husmandssted

På et permakultur husmandssted er mulighederne uendelige

For permakultur husmanden er det meget vigtigt at vide, hvad der er muligt på permakultur husmandssted og hvordan det kan gøres. Det er vigtigt, at forstå, at der ofte vil være tale om flere mindre biologiske kredsløb (enheder), som hver har forskellige dyr og planter (elementer). Det hele skal  så samles i et stort symbiotisk biologisk kredsløb der dækker hele husmandsstedet.

Når et permakultur husmandssted startes op, er der altid tale om en flere trins opstart, der sker over en længere periode. Så når der laves permakultur design plan, skal der også laves både flowplan og implementeringsplan samtidig.


Det er helt klart at permakultur husmandssteder er meget forskellige. De enkelte elementer og enheder skal altid placeres på det helt rigtige sted, ud fra de muligheder landskabet og naturen indbyder til, og i forhold til andre enheder i det samlede biologiske kredsløb. 


I det følgende vil jeg prøve at belyse de mest almindelige emner, spørgsmål og muligheder omkring et permakultur husmandssted.

Naturens Biologiske Kredsløb
På et permakultur husmandssted handler det om at producere så mange forskellige fødevarer som muligt, (mange bække små). Der kan vælges flere produktionslinjer (enheder), som hver for sig i sig selv er et lille biologisk kredsløb med egne (elementer) og en del af det samlede biologiske kredsløb på hele permakultur husmandsstedet.  
Jord, vand, dyr og planter skal passe sammen i alle enheder af husmandsstedet og understøtte hinanden. Der må ikke være steder, hvor interne produkter (husdyrgødning, plantemateriale og lignende) venter på anvendelse og hober sig op. Alt skal hele tiden være en del af produktionen og med i det biologiske kredsløb. 

Et permakultur husmandssted kan være den mest alsidige og produktive form for fødevareproduktion, der findes. Men kun, hvis det biologiske kredsløb mellem jord planter, dyr og vand er i centrum, kommer til at kører 100%.Det er vigtigt at have focus på at få jordens biologiske fødekæde til at fungere 100%


På alle permakultur husmandssteder er det altafgørende, at genetablere den naturlige biologiske kredsløb ved at lave mange enheder, med så mange elementer som muligt. 

Jord, Planter, Dyr og Vand skal ses som levende elementer på et permakultur husmandssted. 

For at kunne genetablere naturens biologiske kredsløb, skal jordens mikribiologiske fødekæde først genetableres og der skal anvendes der så mange flerårige planter som mulig, i form af træer, buske, urter og grøntsager. Det hele dyrkes i 7 til 9 lag som det ses i en naturlig skov.

Samtidig er det vigtigt, at så mange forskellige dyr som muligt er en del af et permakultur husmandssted. Især drøvtyggere og høns er meget vigtige. Dyrene skal have direkte eller indirekte adgang til jorden på hele husmandsstedet på de tidspunkter, hvor der kan opnås flest fordele..

Der skal skabes et vandmiljø
Der skal skabes et vandmiljø ved at lave søer overalt hvor det er naturligt. Søerne skal så forbindes til hinanden, gennem vandrette kanaler og overløb fra den ene sø til den anden, i et lukket vandkredsløb. Søerne og kanalerne skal ses som et opbevarings- og transportmiddel af energi og næringsstoffer og er en meget vigtig del af det biologiske kredsløb, som er grundlaget for alle permakultur husmandssteder. 

Produktionen fortsætter med at stige i 20 til 30 år

Helt grundlæggende handler det hele om at genopbygge jordens frugtbarhed gennem den mikrobiologiske fødekæden i jorden. Det kan kun ske ved at lave en fødevare produktiv kopi af, hvad naturen ville gøre af sig selv, hvis jorden blev efterladt uberørt.
Det tager tid, men ikke så lang tid, som det gjorde for bare få år siden. Ved at anvende den nyeste biologiske viden, teknik og teknologi kan nogle permakultur enhed etableres og fungerer på 2 til 3 år.
En permakultur husmandssted kan komme til at fungere som et biologisk kredsløb på 4 til 5 år. For mange af plante elementerne i de forskellige enheder vil produktionen fortsætte med at stige de næste 20 til 30 år.

Arealet på en permakultur husmandssted kan være 2 ha og derover. Men det er mere anvendelsen end det er arealet, der er afgørende for om det er en have eller et husmandssted. Hvis der er ønsker om at kunne leve af produktionen, så betragter PF projektet som husmandssted.

Køer, grise, får, geder høns, gæs, ænder og kaniner på husmandsstedet

Efter dansk lov kan man have et bestemt antal dyreenheder på en hektar og alle dyr skal regnes med. Så hvis man har 5 Ha og ønsker at have 5 malkekøer og måske beholde et par kalve, så er der ikke meget plads til flere større dyr, som geder, grise og får. Det er derfor vigtigt at tænke på mangfoldighed og beslutte på forhånd hvad det endelige mål er.


Permakultur giver mange andre eksempler på at der skal være sammenhæng mellem dyr og jord, så det handler ikke kun om lovgivning. Det handler især om at det biologiske kredsløb skal kunne fungere optimalt. Det betyder at der skal være sammenhæng (biologisk balance) mellem jord, planter, dyr og dyr. Så hvis man vil have køer, så er det en god ide også at have høns og måske både får og geder for at få den optimale pleje af afgræsningsarealerne.

I naturen findes der altid mange forskellige dyr på et areal, dyrene har ofte har et symbiotisk forhold til hinanden. Det kan være at de foretrækker forskellige græssorter, urter og buske og på den måde vedligeholder optimal vækst  for alle planter og dermed en større samlet produktion af biomasse og næringsstoffer.


Set med permakultur øjne betyder det, hvis man vil have en enhed med frugttræer så skal der også være bier og andre planter der tiltrækker nyttige insekter og der kan/skal dyrkes andre nytte- og fødevarer producerende planter mellem frugttræerne det giver sig selv.

Men en frugtplantagen danner også et grundlag for flere elementer, som kan fremme både produktionen og kvaliteten af frugterne, samtidig med at de selv giver et udbytte. Grise, høns, får og geder kan under de rigtige omstændigheder være nyttige og produktive elementer i en frugtplantage.


En permakultur enhed er aldrig monokultur men altid polykultur med mange forskellige planter og dyr der fungere sammen i det biologiske kredsløb.