Permakultur Landbrug

Et permaculture landbrug arbejder "med" naturen ikke mod naturen

I alt permakultur landbrug er det afgørende, at genskabe det naturlige biologiske kredsløb. Et permakultur landbrug skal altid være en eller flere samlede biologiske enheder, der indeholder det optimale antal planter og dyr, som er tilpasses og understøtte hinandens behov i permakultur landbrugets samlede biologiske kredsløb. Det starter ofte med at genetablere jordens mikrobiologiske kredsløb.
Det er vigtigt at opsamle og anvende alt nedbør på en optimal måde. Alt nedbør skal ses som energi og en vigtig del af det hydrologisk kredsløb, som transportere og fordeler nærringsstoffer og biologi på hele permakultur landbruget. En vigtig del af en permakultur design plan for et landbrug vil handle om at standse og fordele nedbøren på den mest produktive måde.
Alt biologisk materiale bliver anvendt på samme måde som det sker i naturen. Et permakultur landbrug er et regenerativ biologisk landbrug. Dyr og planter er elementer i det biologiske kredsløb, som designes så der opnås så mange symbiose effekter som muligt og jordbundens biologiske fødekæde bliver genetableret.
Hvordan laves et permaculture landbrug?
For at kunne genetablere naturens biologiske kredsløb, skal der først laves en Permakultur Design Plan en Flowplan og derefter en Implementeringsplan for landbruget.
På markerne skal jordens mikrobiologiske fødekæde genetableres og der skal anvendes der så mange flerårige planter som mulig i form af urter, græs, kløver, osv. Der skal laves brede plante hegn med så mange jord opbyggende pionerplanter, som muligt, fulgt af fødevarer producserende træer, buske og nytteplanter, som dyrkes i op til 9 lag, som det ses i en naturlig skov,
Plante succession fremmes ved årligt at klippe pionerplanter tilbage og droppe på jorden i det område, hvor de gror eller hvor det gør mest gavn. På den måde opbygges en betydelig skov effekt, så hurtig, som muligt. Skovffekten skal kunne nå fra hegn til hegn hen over markerne, så der skabes grundlag for at genetablere jordens mikrobiologiske fødekæde på hele marken. 
Det er skov effekten, der vil skabe en bærer dygtig og regenerativ grobund for fødevarerproducerende træer, buske, urter, svampe, osv., der så vil gro og producere helt af sig selv mange år fremover.

Der skal altid være levende planter og organisk materiale på markerne året rundt, som altid skal dækker hele jordoverfladen således at der aldrig kommer sol direkte på jordoverfladen. 


Dyr og gerne flere forskellige dyr skal have direkte eller indirekte adgang til jorden, hvert år, helst flere gange om året, hvis det er muligt. Det er især vigtigt, at jorden får tilført frisk gødning fra drøvtyggere, så ofte som muligt. De mikroorganismer der findes i vommen på drøvtyggerne er vitale for at opbygge og vedligeholde mikrobiologien i jorden og samtidig er ko klatterne en vital del af den biologi der opbygger og vedligeholder de gavnlige insekter og nature.

Dele af et landbrug kan omlægges til permakultur, det kan være en enkelt mark. Der kan laves permakultur hegn med fødevare produktive træer og buske omkring bygninger og på marker. Permakultur projekter kan laves omkring en sø, langs med en å eller på de mange ufrugtbare bakketoppe og skråninger; der er mange muligheder for at lave små produktive permakultur projekter på alle landbrug.
Hvordan er permakultur landbrug anderledes?
Der findes 3 former for landbrug, degenerative, generative og regenerative. 

Det konventionelle eller kemiske landbrug, som vi kender her i Danmark er degenerativ i næsten alle tænkelige sammenhæng. Der bruges store mængder af en lang række af unaturlige produkter, som i sig selv er degenererende og der pløjes næsten hver år.
De fleste økologisk landbrug er høj grad degenerative, dog uden at der bruges mange unaturlige produkter. Der findes enkelte ofte mindre generative økologiske landbrug, men der findes ingen eller meget få regenerative økologiske landbrug i Danmark, næsten alle pløjer og anvender andre omfattende former for jordbeabejdning.
Nogle biodynamiske landbrug er i stort omfang regenerative. De fleste er højest generative, der hvor der bliver sået og pløjet hvert år. Der findes desværre også mange degenerative aktiviteter på biodynamiske landbrug, det gælder på de gårde hvor der dyrkes etårig monokultur afgrøder på en bar pløjemark.
Permakultur landbrug er regenerative når etablering er gennemført. Det er altid målet med Permakultur Design Planen at gøre permakultur landbruget regenerativ hurtigst muligt og det starter altid med at regenerer mikrobiologien i jorden.
  • Fra starten handler det om at genetablerer og genopbygge et landbrugs produktivitet og bærerdygtighed. Det kan kun ske ved at genetablerer naturens biologiske kredsløb og især jordbundens biologiske fødekæde.
  • Alt regnvandsafløb skal standses fordeles; overløb skal ledes i produktive søer og damme, hvorfra vandet senere kan anvendes til vanding.
  • Der skal plantes så mange fødevarer produktive hegn og skove som muligt, for at udnytte hegns og skov effekterne på markerne. Naturlige dyr, planter, insekter, mikroorganismer skal kunne leve så uforstyrret, som muligt.
  • Der anvendes plante dyrknings teknikker, som fremmer mycorrhiza netværket i jorden sammen med andre svampe, bakterier, protozoer, nematoder, regnorm osv.
Nye biologiske teknologier og metoder gør at det er muligt at opnå en stor del af den regenerative effekt på kun 2-3 år. Det tager dog stadig 5 til 10 år at etablere den naturlige regenerative effekt, som derefter fungere af sig selv.
Hvor stor er et permakultur landbrug?
Permakultur projekter deles altid op i 6 zoner 0 til 5, store landbrug har ofte alle 6. 
Zone 0 = hus, kontor, beboelse. 
Zone 1 = kræver flere daglige besøg. 
Zone 2 = kræver dagligt besøg.
Zone 3 kræver flere ugentlige besøg. 
Zone 4 kræver ugentligt besøg i vækstsæson. 
Zone 5 kræver opsyn.

Der gælder det samme for permakultur landbrug, som for alle andre former for landbrug 
meget stor = meget ineffektivt 


For de 5 dyrknings zoner, som der arbejdes med i permakultur, gælder det:

  • Zone 5 ofte er så tæt på at være oprindelig natur; det kan være stejle skråninger, eng eller skov til afgræsning.
  • Zone 4 vil  være marker med afgrøder, fødevarer produktive hegn, frugtplantager.
  • Zone 3 mere intensiv - kræver mere opmærksomhed, dyr, fisk, bier, bær og grøntsager.
  • Zone 2 meget intensiv - kompost, fjerkræ til slagtning, store moderdyr, urter
  • Zone 1 alt hvad der kræver flere daglige besøg, drivhus, æglæggere, små moderdyr, aquaculture

Hvis der findes en stor del med zone 1, 2 og 3, som ofte er grøntsagsproduktion måske i drivhus og det kan være aquaculture med produktion af fisk, der kan være frugt og bær, samt, grise, høns og andre små dyr der passer ind, så er omkring 3-5 ha jord rigeligt til et permakultur landbrug (husmandssted). Mere skal der ikke til for at en familie i Danmark kan leve af at drive landbrug med en normal indkomst, samtidig med at være meget selvforsynende.

Når kommer til de større landbrug, der findes i Danmark i dag, hvor der er mange hundrede køer eller tusinder af grise, så er det især størrer arealer i zone 4 og 5 til afgræsning og produktion af vinterfoder og korn det handler om. At få disse, ofte biologisk døde og udpinte arealer til at fungere biologisk er en vanskelig opgave, som vil kræve hurtig etablering af skoveffekten på alle de arealer der inddrages til permakultur. Det kan gøres ved at anvende vel afprøvede biologiske metoder.

På mange danske landbrug er gylle et problem der skaber en negativ biologisk virkning på jordens mikrobiologiske fødekæde. Men det er ikke umuligt at få det til at fungere "problemet er løsningen" er et af grundtankerne i permakulturen.

Landbrug, der er på 50-100-500 ha eller meget større kan omlægges til permakultur og dermed opnå en langt højrer produktion. Det største færdiglavede permakultur projekt er på 35.000 kvadratkilometer, hvor man 3 doblede ydelsen på få år og den stiger stadig. Der var tale om et projekt i kina med flere hundrede tusinde landbrug, som alle blev omlagt på en gang.

Hvis et permakultur landbrug er på 5 ha her i Danmark, så er det stor nok til en normal størrelse familie. Alt skal så være produktiv og det biologiske kredsløb skal fungere 100%. 

Der findes mange gårde i AU og USA på flere tusinde hektar, med malke køer, grise, fjerkræ og planteavl som drives alene ved at have gendannet hele det biologiske kredsløb og især jordbundens biologiske fødekæde. "Det kan også gøres i Danmark"